العيون الكوشي

السورة                                 ogg                    mp3

 
001 - Al-Fatiha 140 KB 226 KB
002 - Al-Baqara 29 MB 47 MB
003 - Aal-E-Imran 17 MB 26 MB
004 - An-Nisa 17 MB 26 MB
005 - Al-Maeda 13 MB 20 MB
006 - Al-Anaam 14 MB 22 MB
007 - Al-Araf 16 MB 24 MB
008 - Al-Anfal 5.73 MB 9.06 MB
009 - At-Tawba 12 MB 19 MB
010 - Yunus 8.93 MB 15 MB
011 - Hud 9.17 MB 15 MB
012 - Yusuf 8.52 MB 14 MB
013 - Ar-Rad 4.08 MB 6.65 MB
014 - Ibrahim 4.05 MB 6.59 MB
015 - Al-Hijr 3.34 MB 5.42 MB
016 - An-Nahl 8.65 MB 13 MB
017 - Al-Isra 7.62 MB 12 MB
018 - Al-Kahf 7.36 MB 12 MB
019 - Maryam 4.59 MB 7.47 MB
020 - Ta-Ha 6.29 MB 10 MB
021 - Al-Anbiya 6.15 MB 9.60 MB
022 - Al-Hajj 6.15 MB 9.53 MB
023 - Al-Mumenoon 4.99 MB 7.70 MB
024 - An-Noor 6.63 MB 11 MB
025 - Al-Furqan 4.08 MB 6.53 MB
026 - Ash-Shuara 6.55 MB 10 MB
027 - An-Naml 5.27 MB 8.40 MB
028 - Al-Qasas 6.10 MB 9.69 MB
029 - Al-Ankaboot 4.78 MB 7.23 MB
030 - Ar-Room 4.03 MB 6.15 MB
031 - Luqman 2.39 MB 3.65 MB
032 - As-Sajda 1.74 MB 2.75 MB
033 - Al-Ahzab 6.04 MB 9.49 MB
034 - Saba 3.81 MB 6.01 MB
035 - Fatir 3.71 MB 5.65 MB
036 - Ya-Seen 3.63 MB 5.53 MB
037 - As-Saaffat 4.53 MB 6.91 MB
038 - Sad 3.55 MB 5.61 MB
039 - Az-Zumar 5.30 MB 8.45 MB
040 - Ghafir 5.92 MB 9.20 MB
041 - Fussilat 4.02 MB 6.08 MB
042 - Ash-Shura 4.05 MB 6.13 MB
043 - Az-Zukhruf 3.78 MB 5.99 MB
044 - Ad-Dukhan 1.64 MB 2.59 MB
045 - Al-Jathiya 2.15 MB 3.37 MB
046 - Al-Ahqaf 2.80 MB 4.39 MB
047 - Muhammad 2.38 MB 3.68 MB
048 - Al-Fath 2.44 MB 3.73 MB
049 - Al-Hujraat 1.75 MB 2.64 MB
050 - Qaf 1.71 MB 2.60 MB
051 - Adh-Dhariyat 1.63 MB 2.46 MB
052 - At-Tur 1.45 MB 2.18 MB
053 - An-Najm 1.64 MB 2.47 MB
054 - Al-Qamar 1.61 MB 2.48 MB
055 - Ar-Rahman 2.15 MB 3.34 MB
056 - Al-Waqia 2.14 MB 3.28 MB
057 - Al-Hadid 2.64 MB 4.04 MB
058 - Al-Mujadila 2.28 MB 3.48 MB
059 - Al-Hashr 2.25 MB 3.56 MB
060 - Al-Mumtahina 2.16 MB 3.42 MB
061 - As-Saff 1.08 MB 1.70 MB
062 - Al-Jumua 910 KB 1.39 MB
063 - Al-Munafiqoon 964 KB 1.48 MB
064 - At-Taghabun 1.11 MB 1.75 MB
065 - At-Talaq 1.34 MB 2.11 MB
066 - At-Tahrim 1.26 MB 1.98 MB
067 - Al-Mulk 1.33 MB 2.09 MB
068 - Al-Qalam 1.29 MB 2.05 MB
069 - Al-Haaqqa 1.16 MB 1.84 MB
070 - Al-Maarij 940 KB 1.46 MB
071 - Nooh 954 KB 1.48 MB
072 - Al-Jinn 1.07 MB 1.71 MB
073 - Al-Muzzammil 810 KB 1.27 MB
074 - Al-Muddaththir 1.07 MB 1.76 MB
075 - Al-Qiyama 670 KB 1.04 MB
076 - Al-Insan 1.07 MB 1.72 MB
077 - Al-Mursalat 834 KB 1.30 MB
078 - An-Naba 852 KB 1.33 MB
079 - An-Naziat 814 KB 1.24 MB
080 - Abasa 668 KB 1.02 MB
081 - At-Takwir 500 KB 778 KB
082 - Al-Infitar 386 KB 603 KB
083 - Al-Mutaffifin 832 KB 1.26 MB
084 - Al-Inshiqaq 484 KB 748 KB
085 - Al-Burooj 486 KB 755 KB
086 - At-Tariq 302 KB 471 KB
087 - Al-Ala 318 KB 494 KB
088 - Al-Ghashiya 408 KB 633 KB
089 - Al-Fajr 602 KB 935 KB
090 - Al-Balad 374 KB 583 KB
091 - Ash-Shams 260 KB 408 KB
092 - Al-Lail 338 KB 525 KB
093 - Ad-Dhuha 206 KB 320 KB
094 - Al-Inshirah 122 KB 190 KB
095 - At-Tin 156 KB 245 KB
096 - Al-Alaq 308 KB 480 KB
097 - Al-Qadr 134 KB 211 KB
098 - Al-Bayyina 526 KB 823 KB
099 - Az-Zalzala 166 KB 257 KB
100 - Al-Adiyat 188 KB 292 KB
101 - Al-Qaria 168 KB 262 KB
102 - At-Takathur 148 KB 229 KB
103 - Al-Asr 76 KB 119 KB
104 - Al-Humaza 152 KB 235 KB
105 - Al-Fil 114 KB 182 KB
106 - Quraish 118 KB 187 KB
107 - Al-Maun 138 KB 216 KB
108 - Al-Kauther 64 KB 103 KB
109 - Al-Kafiroon 150 KB 240 KB
110 - An-Nasr 90 KB 143 KB
111 - Al-Masadd 106 KB 170 KB
112 - Al-Ikhlas 50 KB 82 KB
113 - Al-Falaq 80 KB 127 KB
114 - An-Nas 106 KB 170 KB
 
 
www.oremae.on.ma
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، مرحبا بكم إلى موقع منظمة التجديد الطلابي فرع الرشيدية. لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم وانتقاداتكم
Publicité
 
مواقع صديقة
 
آيات وأحدايث وأمثال مختارة
 
أنشطتنا
 
إستمع للقرآن الكريم
 
 
عدد زوار الموقع 5617 visiteurs
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=