عبد الباسط محمد عبد الصمد

السورة                                 ogg                      mp3

 
001 - Al-Fatiha 197 KB 401 KB
002 - Al-Baqara 30 MB 62 MB
003 - Aal-E-Imran 18 MB 37 MB
004 - An-Nisa 19 MB 39 MB
005 - Al-Maeda 15 MB 31 MB
006 - Al-Anaam 16 MB 33 MB
007 - Al-Araf 18 MB 36 MB
008 - Al-Anfal 6.54 MB 13 MB
009 - At-Tawba 13 MB 27 MB
010 - Yunus 9.23 MB 19 MB
011 - Hud 10 MB 21 MB
012 - Yusuf.mp3 9.38 MB 19 MB
013 - Ar-Rad 4.46 MB 9.22 MB
014 - Ibrahim 4.56 MB 9.38 MB
015 - Al-Hijr 4.05 MB 8.16 MB
016 - An-Nahl 10.00 MB 20 MB
017 - Al-Isra 7.89 MB 16 MB
018 - Al-Kahf 8.01 MB 16 MB
019 - Maryam 4.92 MB 10 MB
020 - Ta-Ha 6.83 MB 14 MB
021 - Al-Anbiya 6.53 MB 13 MB
022 - Al-Hajj 6.67 MB 14 MB
023 - Al-Mumenoon 5.87 MB 12 MB
024 - An-Noor 7.40 MB 16 MB
025 - Al-Furqan 4.74 MB 9.98 MB
026 - Ash-Shuara 8.20 MB 17 MB
027 - An-Naml 6.09 MB 13 MB
028 - Al-Qasas 7.44 MB 16 MB
029 - Al-Ankaboot 5.49 MB 11 MB
030 - Ar-Room 4.28 MB 8.67 MB
031 - Luqman 2.65 MB 5.08 MB
032 - As-Sajda 1.89 MB 3.90 MB
033 - Al-Ahzab 6.85 MB 14 MB
034 - Saba 4.42 MB 9.19 MB
035 - Fatir 4.11 MB 8.05 MB
036 - Ya-Seen 3.96 MB 7.61 MB
037 - As-Saaffat 6.03 MB 12 MB
038 - Sad 4.23 MB 8.69 MB
039 - Az-Zumar 6.33 MB 13 MB
040 - Ghafir 6.50 MB 13 MB
041 - Fussilat 4.37 MB 8.69 MB
042 - Ash-Shura 4.50 MB 9.23 MB
043 - Az-Zukhruf 4.75 MB 9.70 MB
044 - Ad-Dukhan 2.15 MB 4.36 MB
045 - Al-Jathiya 2.62 MB 5.38 MB
046 - Al-Ahqaf 3.57 MB 7.41 MB
047 - Muhammad 2.94 MB 6.15 MB
048 - Al-Fath 2.98 MB 6.24 MB
049 - Al-Hujraat 2.08 MB 4.31 MB
050 - Qaf 2.07 MB 4.23 MB
051 - Adh-Dhariyat 2.09 MB 4.31 MB
052 - At-Tur 1.82 MB 3.75 MB
053 - An-Najm 1.95 MB 4.04 MB
054 - Al-Qamar 1.96 MB 3.99 MB
055 - Ar-Rahman 2.39 MB 5.02 MB
056 - Al-Waqia 2.38 MB 4.91 MB
057 - Al-Hadid 3.15 MB 6.56 MB
058 - Al-Mujadila 2.69 MB 5.62 MB
059 - Al-Hashr 2.64 MB 5.50 MB
060 - Al-Mumtahina 2.15 MB 4.43 MB
061 - As-Saff 1.19 MB 2.47 MB
062 - Al-Jumua 981 KB 1.99 MB
063 - Al-Munafiqoon 1.01 MB 2.09 MB
064 - At-Taghabun 1.33 MB 2.77 MB
065 - At-Talaq 1.56 MB 3.33 MB
066 - At-Tahrim 1.43 MB 3.03 MB
067 - Al-Mulk 1.63 MB 3.40 MB
068 - Al-Qalam 1.76 MB 3.62 MB
069 - Al-Haaqqa 1.48 MB 3.05 MB
070 - Al-Maarij 1.22 MB 2.53 MB
071 - Nooh 1.08 MB 2.25 MB
072 - Al-Jinn 1.34 MB 2.79 MB
073 - Al-Muzzammil 1.01 MB 2.10 MB
074 - Al-Muddaththir 1.33 MB 2.79 MB
075 - Al-Qiyama 871 KB 1.79 MB
076 - Al-Insan 1.38 MB 2.90 MB
077 - Al-Mursalat 1.12 MB 2.34 MB
078 - An-Naba 1018 KB 2.13 MB
079 - An-Naziat 947 KB 1.97 MB
080 - Abasa 753 KB 1.56 MB
081 - At-Takwir 600 KB 1.24 MB
082 - Al-Infitar 483 KB 1.00 MB
083 - Al-Mutaffifin 1.01 MB 2.13 MB
084 - Al-Inshiqaq 605 KB 1.26 MB
085 - Al-Burooj 651 KB 1.31 MB
086 - At-Tariq 369 KB 762 KB
087 - Al-Ala 515 KB 1.02 MB
088 - Al-Ghashiya 650 KB 1.29 MB
089 - Al-Fajr 875 KB 1.74 MB
090 - Al-Balad 495 KB 1016 KB
091 - Ash-Shams 422 KB 858 KB
092 - Al-Lail 504 KB 1.00 MB
093 - Ad-Dhuha 275 KB 565 KB
094 - Al-Inshirah 192 KB 381 KB
095 - At-Tin 216 KB 444 KB
096 - Al-Alaq 398 KB 835 KB
097 - Al-Qadr 163 KB 346 KB
098 - Al-Bayyina 486 KB 1.00 MB
099 - Az-Zalzala 239 KB 499 KB
100 - Al-Adiyat 272 KB 562 KB
101 - Al-Qaria 238 KB 497 KB
102 - At-Takathur 210 KB 434 KB
103 - Al-Asr 96 KB 205 KB
104 - Al-Humaza 199 KB 419 KB
105 - Al-Fil 169 KB 351 KB
106 - Quraish 137 KB 285 KB
107 - Al-Maun 202 KB 410 KB
108 - Al-Kauther 86 KB 179 KB
109 - Al-Kafiroon 177 KB 366 KB
110 - An-Nasr 120 KB 257 KB
111 - Al-Masadd 139 KB 294 KB
112 - Al-Ikhlas 80 KB 171 KB
113 - Al-Falaq 123 KB 262 KB
114 - An-Nas 157 KB 331 KB
 
 
www.oremae.on.ma
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، مرحبا بكم إلى موقع منظمة التجديد الطلابي فرع الرشيدية. لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم وانتقاداتكم
Publicité
 
مواقع صديقة
 
آيات وأحدايث وأمثال مختارة
 
أنشطتنا
 
إستمع للقرآن الكريم
 
 
عدد زوار الموقع 5617 visiteurs
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=