محمد صديق المنشاوي

 

السورة
001 - Al-Fatiha 271 KB 547 KB
002 - Al-Baqara 35 MB 74 MB
003 - Aal-E-Imran 21 MB 46 MB
004 - An-Nisa 23 MB 50 MB
005 - Al-Maeda 15 MB 34 MB
006 - Al-Anaam 19 MB 41 MB
007 - Al-Araf 19 MB 43 MB
008 - Al-Anfal 7.60 MB 16 MB
009 - At-Tawba 16 MB 34 MB
010 - Yunus 11 MB 24 MB
011 - Hud 12 MB 25 MB
012 - Yusuf 11 MB 25 MB
013 - Ar-Rad 4.56 MB 10 MB
014 - Ibrahim 4.83 MB 11 MB
015 - Al-Hijr 3.86 MB 8.55 MB
016 - An-Nahl 11 MB 25 MB
017 - Al-Isra 9.60 MB 22 MB
018 - Al-Kahf 7.73 MB 17 MB
019 - Maryam 4.70 MB 10 MB
020 - Ta-Ha 6.20 MB 14 MB
021 - Al-Anbiya 6.74 MB 15 MB
022 - Al-Hajj 7.45 MB 17 MB
023 - Al-Mumenoon 5.81 MB 13 MB
024 - An-Noor 7.09 MB 16 MB
025 - Al-Furqan 4.50 MB 9.94 MB
026 - Ash-Shuara 5.62 MB 13 MB
027 - An-Naml 5.66 MB 13 MB
028 - Al-Qasas 5.92 MB 13 MB
029 - Al-Ankaboot 4.65 MB 10 MB
030 - Ar-Room 3.85 MB 8.26 MB
031 - Luqman 2.52 MB 5.61 MB
032 - As-Sajda 2.25 MB 4.86 MB
033 - Al-Ahzab 7.14 MB 16 MB
034 - Saba 4.56 MB 9.81 MB
035 - Fatir 3.75 MB 8.29 MB
036 - Ya-Seen 3.67 MB 8.17 MB
037 - As-Saaffat 4.19 MB 9.13 MB
038 - Sad 3.71 MB 8.09 MB
039 - Az-Zumar 5.92 MB 13 MB
040 - Ghafir 6.37 MB 14 MB
041 - Fussilat 4.45 MB 9.65 MB
042 - Ash-Shura 4.59 MB 10 MB
043 - Az-Zukhruf 4.59 MB 10 MB
044 - Ad-Dukhan 2.06 MB 4.50 MB
045 - Al-Jathiya 2.39 MB 5.47 MB
046 - Al-Ahqaf 3.02 MB 6.90 MB
047 - Muhammad 2.81 MB 6.32 MB
048 - Al-Fath 2.76 MB 6.08 MB
049 - Al-Hujraat 2.08 MB 4.64 MB
050 - Qaf 1.67 MB 3.81 MB
051 - Adh-Dhariyat 2.01 MB 4.43 MB
052 - At-Tur 1.66 MB 3.55 MB
053 - An-Najm 1.76 MB 3.80 MB
054 - Al-Qamar 1.66 MB 3.64 MB
055 - Ar-Rahman 2.14 MB 4.44 MB
056 - Al-Waqia 1.90 MB 4.20 MB
057 - Al-Hadid 2.87 MB 6.35 MB
058 - Al-Mujadila 2.21 MB 4.92 MB
059 - Al-Hashr 2.10 MB 4.81 MB
060 - Al-Mumtahina 1.90 MB 4.23 MB
061 - As-Saff 1.15 MB 2.52 MB
062 - Al-Jumua 805 KB 1.74 MB
063 - Al-Munafiqoon 928 KB 2.01 MB
064 - At-Taghabun 1.46 MB 3.20 MB
065 - At-Talaq 1.41 MB 3.38 MB
066 - At-Tahrim 1.60 MB 3.59 MB
067 - Al-Mulk 1.81 MB 3.95 MB
068 - Al-Qalam 1.47 MB 3.40 MB
069 - Al-Haaqqa 1.28 MB 2.97 MB
070 - Al-Maarij 939 KB 1.97 MB
071 - Nooh 1.27 MB 2.69 MB
072 - Al-Jinn 1.33 MB 2.86 MB
073 - Al-Muzzammil 1.01 MB 2.22 MB
074 - Al-Muddaththir 1.30 MB 2.82 MB
075 - Al-Qiyama 701 KB 1.50 MB
076 - Al-Insan 1.30 MB 2.75 MB
077 - Al-Mursalat 1.04 MB 2.30 MB
078 - An-Naba 1.01 MB 2.17 MB
079 - An-Naziat 787 KB 1.79 MB
080 - Abasa 780 KB 1.69 MB
081 - At-Takwir 544 KB 1.19 MB
082 - Al-Infitar 499 KB 1.08 MB
083 - Al-Mutaffifin 963 KB 2.01 MB
084 - Al-Inshiqaq 539 KB 1.11 MB
085 - Al-Burooj 567 KB 1.19 MB
086 - At-Tariq 366 KB 784 KB
087 - Al-Ala 333 KB 779 KB
088 - Al-Ghashiya 463 KB 1.01 MB
089 - Al-Fajr 770 KB 1.66 MB
090 - Al-Balad 463 KB 1.01 MB
091 - Ash-Shams 356 KB 780 KB
092 - Al-Lail 381 KB 824 KB
093 - Ad-Dhuha 217 KB 481 KB
094 - Al-Inshirah 247 KB 535 KB
095 - At-Tin 208 KB 465 KB
096 - Al-Alaq 343 KB 778 KB
097 - Al-Qadr 143 KB 335 KB
098 - Al-Bayyina 510 KB 1.12 MB
099 - Az-Zalzala 214 KB 483 KB
100 - Al-Adiyat 230 KB 521 KB
101 - Al-Qaria 192 KB 429 KB
102 - At-Takathur 146 KB 335 KB
103 - Al-Asr 102 KB 233 KB
104 - Al-Humaza 172 KB 386 KB
105 - Al-Fil 153 KB 341 KB
106 - Quraish 114 KB 249 KB
107 - Al-Maun 130 KB 288 KB
108 - Al-Kauther 80 KB 174 KB
109 - Al-Kafiroon 149 KB 322 KB
110 - An-Nasr 96 KB 220 KB
111 - Al-Masadd 116 KB 255 KB
112 - Al-Ikhlas 222 KB 482 KB
113 - Al-Falaq 92 KB 208 KB
114 - An-Nas 95 KB 213 KB

 

www.oremae.on.ma
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، مرحبا بكم إلى موقع منظمة التجديد الطلابي فرع الرشيدية. لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم وانتقاداتكم
Publicité
 
مواقع صديقة
 
آيات وأحدايث وأمثال مختارة
 
أنشطتنا
 
إستمع للقرآن الكريم
 
 
عدد زوار الموقع 5617 visiteurs
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=